วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการศึกษานอกสถานที่ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)                        ศึกษาเส้นทางสายธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
     อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นมากที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายในที่แห่งเดียวไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน สัตว์ป่า สายหมอก รวมถึงสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งและความสวยงามทางธรรมชาติ
     เนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติบวกกับลักษณะทางกายภาพที่สมบูรณ์จึงทำให้เหมาะสมกับการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2555 ดร. สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลีและคณะนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รวมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้จัดทำโครงการศึกษานอกสถานที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ศึกษาลักษณะด้านกายภาพ ได้แก่ พืชพรรณทางธรรมชาติ สัตว์ป่า เป็นต้น 
 2. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ
 3. ศึกษาลักษณะด้านภูมิอากาศ 
 4. ศึกษาลักษณะด้านธรณีวิทยา
เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาในห้องเรียนแล้วนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและบูรณาการกับศาสตร์ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ด้านการกัดกร่อนของดิน ด้านการกระจายตัวของพื้นที่ป่าเป็นต้น
         ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะนำความรู้จากการที่ได้ลงพื้นที่จริงมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมสภาพหรือกำลังจะสูญพันธุ์ในอนาคต


ที่มา: ภาควิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น